اضافه کردن React به وبسایت

از ریکت به هر اندازه که نیاز دارید که کم چه زیاد استفاده کنید. ریکت برای شروع پذیر تدریجی (gradual adoption) طراحی شده است، و شما میتونید از ریکت به هراندازه ای که نیاز دارید که کم و چه زیاد استفاده کنید. شاید شما بخواین مقداری “sprinkles of interactivity” به صفحه موجود اضافه کنید. کامپوننت […]